CESI Logo

Godišnji izvještaj 2008.

Sudjelovanje žena u politici i položaj žena na tržištu rada bila su u prošloj godini dva prioritetna područja na kojima smo radile u okviru programa "Ženska ljudska prava" s ciljem zagovaranja za promjene i poboljšanja položaja žena kako u politici tako i na tržištu rada. U okviru programa "Senzibilizacija za pitanja roda i spola" direktno je edukacijskim aktivnostima obuhvaćeno 2543 mladih te smo na taj način utjecali na prepoznavanje nasilnih obrazaca ponašanja u vezama, unaprijeđenje vještina potrebnih za uspostavljanje kvalitetnih veza te poboljšanje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava mladih.

 

Godišnji izvještaj 2008.