CESI Logo

Programi

 • Socijalna pravda i jednake mogućnosti

  Aktivnostima u okviru programa Socijalna pravda i jednake mogu ćnosti želimo utjecati na poboljšanje društvenog i ekonomskog položaja ranjivih skupina, s ciljem stvaranja pravednijeg društva. Posebice radimo na poboljšanju položaja žena u svijetu rada te suzbijanju nasilja nad ženama.

  Pročitajte više

 • Društveni aktivizam i politički procesi

  U okviru programa Dru štveni aktivizam i politi čki procesi promičemo aktivno sudjelovanje građana, a posebice žena i mladih, u procesima donošenja odluka, kao i odgovorno kreiranje te provođenje javnih politika koje će uvažavati rodnu perspektivu.

  Pročitajte više

 • Spol, rod i seksualna prava

  Cilj programa Spol, rod i seksualna prava je promicanje rodne ravnopravnosti među mladima, kao i poticanje uključivanja muškaraca u postizanje rodne ravnopravnosti. Smatramo da rodna ravnopravnost doprinosi kvaliteti života i treba je promicati kao javno dobro.

  Pročitajte više

 • Knjižnica

  Knjižni fond obuhvaća oko 1000 naslova širokog raspona tema kao što su: feminizam, ženska povijest, ženska ljudska prava, civilno društvo, spol i rod, žensko zdravlje, reproduktivno zdravlje i seksualnost adolescenata, nasilje, književnost, umjetnost, kultura, politika, sociologija, mediji, (...)

  Pročitajte više